Menu
W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch:
Wspólnoty:

Msze Święte

NIEDZIELA
8:15
10:45
12:00

2. Niedziela m-ca 9:30
Msza Św. dla osób niepełnosprawnych 


WTORKI: 7:00
W pozostałe dni: 17:00

Nabożeństwa:

MAJOWE
W łączności z Mszą Świętą o godzinie 17:00

PONIEDZIAŁEK 

Nowenna do Ducha Świętego
po Mszy św. o godz. 17:00

ŚRODA 
Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz. 17:00

Kancelaria Parafialna mieści się w budynku Domu Parafialnego
(wejście od podwórka) 

Adres: al. 23 stycznia 16, 86-300 Grudziądz

Kancelaria czynna w: 
poniedziałki w godzinach 18:00-19:00.
piątki w godzinach 9:00-10:00

W sprawach pilnych po Mszy Św. w zakrystii.

Regulamin II biegu W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch
 1. CELE IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania i Nordic Walking, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Grudziądza w Polsce i na Świecie.
  3. Zbiórka funduszy na wsparcie remontu kościoła p.w. Ducha Świętego
 2. ORGANIZATORZY IMPREZY

  1. Parafia p.w. Ducha Świętego w Grudziądzu
  2. Patronat honorowy Prezydent Miasta Grudziądza
 3. TERMIN I MIEJSCE

  1. Data: 15 maja 2016 roku (niedziela)
  2. Start biegu: godzina 16.00
  3. Start marszu: godzina 16:15
  4. Miejsce startu: Błonia Nadwiślańskie
  5. Dystans: 4.5 km
  6. Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi w większości ścieżką rowerowo-pieszą oraz brukiem nie posiada atestu.
 4. BIURO ZAWODÓW

  1. Zlokalizowane będzie w namiocie przy Bramie Wodnej na Błoniach Nadwiślańskich w dniu 15 maja 2016 roku w godzinach od 15:00 do 16.00.
  2. W biurze zawodów będą dostępne numery startowe,
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU/MARSZU

  1. Uczestnikiem biegu/marszu może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 15 maja 2016 roku ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w biegu/marszu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale  na własną odpowiedzialność. Zawodnicy w wieku 12-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów, z ich podpisem, rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu/marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy).
  3. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu/marszu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, wózkach.
  4. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu/marszu oraz przepisy PZLA i PFNW
  5. Zawodnicy Nordic Walking nie posiadający własnych kijków mogą wziąść udział w marszu bez ich użycia.
  6. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów
 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

  1. Zgłoszenia do biegu/marszu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną pod adresem: http://duch.grudziadz.pl/W-Zdrowym-Ciele-Zdrowy-Duch/zapisy
  2. Obowiązuje limit uczestników- bieg -150 osób/ marsz - 50 osób. Elektroniczne zapisy zostaną zamknięte w dniu 14 maja 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia będą także przyjmowane od zawodników w biurze zawodów osobiście w dniu 15 maja 2016 roku w godzinach od 15:00 do 16.00 – jedynie w przypadku wolnych miejsc.
  4. Opłata startowa przy rejestracji drogą elektroniczną i w dniu biegu wynosi 20zł (dwadzieścia złotych polskich).
   Opłata przelewem na numer konta: Bank WBK 13 1090 1678 0000 0001 0560 0649 ; tytuł przelewu: opłata startowa BIEG DUCHA/MARSZ DUCHA za … (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika).
  5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
   Opłata startowa zostanie w całości przekazana na wsparcie pokrycia zobowiązań związanych z remontem kościoła p.w. Ducha Świętego. Kościół remontowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji a wkład własny to ponad 450.000 zł. Parafia jest najmniejszą i najuboższą z parafii Grudziądzkich.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Bieg/marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Każdy uczestnik biegu/marszu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na odzieży wierzchniej.
  3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
  5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest skutecznie poinformować wszystkich uczestników imprezy przed jej rozpoczęciem.
  7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

   Organizator: Parafia p.w. Ducha Świętego Al. 23 Stycznia 16
   nr tel. 790319418; 781037457

 Polityka cookies